per ajudar a ser objectius!

lazo de lutoEntre tanta guerra mediàtica i declaracions gratuïtes a favor d’interessos clarament  partidistes, volem ajudar a  donar importància als objectius docents, a l’esforç que fa dia a dia l’equip directiu d’aquest centre i al compromís amb la societat que estan mostrant els seus membres junt amb la resta de professorat del centre.

En aquest bloc ja hem fet menció del procés participatiu d’elaboració del projecte del centre d’integració de llengües (PTIL).

Creiem imprescindible fer pública la carta que l’Equip Directiu del ramis va remetre al Secretari Autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats, per la seva claredat, i per ser un document clau per conèixer la realitat.

*****************************************************************

A l’atenció del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats.

Assumpte: esmena PTIL, juliol de 2013

Aquest centre docent, complint amb la normativa derivada del Decret 15/2013,

va elaborar un Projecte de Tractament Integrat de Llengües que va ser aprovat per

consell escolar en sessió ordinària el passat dijous 13 de juny. Aquest projecte va ser

remès a la conselleria en sol demà i en el mateix consten totes les actuacions duites a

terme per a la seva redacció.

És de destacar el fet que, malgrat el claustre de professorat i el consell escolar

del centre fossin reticents a modificar un projecte lingüístic el resultats del qual es

valoren de manera positiva, es va acatar la norma i es va procedir a l’elaboració del

PTIL. El projecte aprovat tenia molt present la seva viabilitat d’acord amb els recursos

humans del centre i pensant en les característiques de l’alumnat i les famílies..

Les famílies varen ser informades i convocades a una votació no vinculant que

va donar com a resultat un ampli suport al projecte presentat pel centre.

La llista de llibres de text i lectura està publicada des de fa un mes i és coherent

amb el PTIL aprovat.

Aquest institut té en marxa un programa propi de reutilització de llibres que

cada any beneficia a més famílies. La coordinació de biblioteca i l’APIMA s’ocupen que

els llibres de text que deixen els alumnes en acabar el curs, puguin ser emprats a

partir del mes de setembre per altres companys. Açò suposa no canviar els llibres de

text un any per l’altre, reduir el consum de paper i la disminució dels boscos, l’estalvi

de les famílies, fomentar la cura cap al material didàctic i la seva reutilització.

El professorat ha fet el repartiment de grups i assignatures per departament a

finals de juny, adequant-se al PTIL aprovat per consell escolar.

La comissió TIL de la Conselleria, va comunicar telefònicament a aquesta

direcció, en data 27 de juny, que el projecte TIL del centre tenia un informe favorable i

complia els mínims establerts en la normativa.

Des d’aleshores l’equip directiu treballa en la preparació del proper curs. En un

centre docent com el nostre, amb gairebé 950 alumnes, torn de matí i capvespre,

cicles formatius, PQPI, mòduls voluntaris, batxillerat i ESO, 15 departaments didàctics,

més de vuitanta professors, serioses dificultats amb els espais (aules insuficients per a

cada grup classe, vuit modulars) i ràtios elevades, la improvisació en la confecció dels

horaris és impossible. Evidentment no es poden elaborar el mes de setembre. Per a

confeccionar-los l’equip directiu necessita gairebé un mes, una vegada realitzades les

tasques prèvies de repartiment de cursos i grups, càlcul i assignació d’alumnes als

grups, elecció d’assignatures i optatives, dades fiables de promoció, matriculació, etc.

En aquests moments, vint-i-nou .de juliol, els horaris estan enllestits i passen a

la fase de revisió.

Pel fa a les places docents, la major part de la nostra plantilla és fixa. Les

comissions de serveis i les adjudicacions per expectativa de destí ja estan assignades.

Les places vacants amb la seva perfilació ja han estat publicades i els aspirants a

interinitats ja han escollit. El termini per a fer-ho va acabar el 26 de juliol de 2013. En

data 29 de juliol ha sortit publicada la llista provisional d’adjudicacions d’interinitats pel

curs 2013-2014.

Per altra banda, volem esmentar que aquest institut té en marxa un programa

de Seccions Europees, des del curs 2011-2012. Aquest programa va ser fruit del

convenciment de l’equip directiu i el professorat del centre, de la conveniència de

millorar la competència lingüística en llengua anglesa dels nostres alumnes. Es va

redactar durant tot un curs acadèmic, buscant el consens i la col·laboració de la

comunitat educativa, examinant les possibilitats del centre en relació a la titulació dels

professors de matèries no lingüístiques definitius al centre i comptant amb la

col·laboració ineludible del professorat del departament de llengües estrangeres.

També es va comptar amb el parer d’alumnes i famílies i es va difondre a les escoles

de primària i infantil adscrites a l’IES.

Aquest institut va fer un gran esforç d’organització per tal que el programa de

seccions europees no fes malbé la nostra convicció de la idoneïtat dels grups

heterogenis i així, cap dels grups de seccions europees forma un grup classe

independent.

A hores d’ara el programa de seccions europees arriba al segon cicle d’ESO,

amplia assignatures, professorat i alumnat. Cada any és avaluat, per professorat,

alumnat i famílies les dades mostren un alt nivell de satisfacció i un elevat índex de

millora de la competència lingüística en les tres llengües en tots els alumnes que hi

participen.

Amb la implantació del TIL vàrem pensar, i així se’ns va assegurar en les

reunions prèvies amb la Direcció General d’Ordenació, que seria possible conjugar els

dos programes.

En aquests moments veim que el nostre programa de seccions europees haurà

de desaparèixer progressivament, al mateix ritme que s’implanti el TIL.

Desconfiam de la viabilitat i l’èxit pedagògic de l’ensenyament d’àrees no

lingüístiques en llengües estrangeres a tot l’alumnat, fins i a tot al que no ho desitja o

no està preparat o té mancances i necessita suport. La conselleria ha confirmat al

centre que no enviarà professorat de suport per a atendre a aquests alumnes,gairebé

el 24% de l’alumnat d’ESO.

Com hem dit al principi, el centre ha elaborat un Projecte de Tractament

Integrat de Llengües, amb dues assignatures en anglès (educació plàstica i visual i

llengua anglesa), dues en castellà (ciències naturals i llengua castellana), més una

tercera, optativa, en cada cas, processos de comunicació en anglès oral i taller de

teatre. Complim amb l’article 20 del Decret de 15/2013 i ho feim amb l’acord de tota la

comunitat educativa del centre i essent molt realistes quan als recursos humans.

Aquest projecte fou aprovat pel Consell Escolar, màxim òrgan decisori del centre,

responsable de l’aprovació dels projecte educatiu de l’institut, en els quals s’inclou el

projecte lingüístic (Reglament Orgànic de Centre, Decret 120/2002, de 27 de

setembre).

En data 24 de juliol de 2013 es rep un requeriment del secretari autonòmic de

la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 18 de juliol de 2013,

acompanyat d’un informe del Departament d’Inspecció Educativa, segons el qual el

Projecte de tractament integrat de llengües aprovat pel Consell Escolar el dia 13 de

juny de 2013, no compleix amb les Instruccions del secretari autonòmic de 19 d’abril

de 2013.

A l’esmentat requeriment s’insta al centre a esmenar el Projecte de tractament

integrat de llengües i a l’equip directiu a presentar una proposta d’esmena en el termini

de cinc dies hàbils.

Entenem que les Instruccions del secretari autonòmic ultrapassen el marc del

Decret 15/2013, introduint innovacions reglamentàries fora de l’àmbit competencial

d’unes Instruccions, i que per tant constitueixen un acte administratiu anul·lable.

En qualsevol cas l’aprovació i per tant la modificació del Projecte de tractament

integrat de llengües és competència del Consell Escolar del centre. En primer lloc en

compliment de la Llei Orgànica d’Educació 2/2006 de 3 de maig, atès que el Projecte

de tractament integrat de llengües forma part del Projecte Educatiu de Centre; i en

segon lloc, perquè així ho estableix el mateix Decret 15/2013. Per tot açò, l’Equip

Directiu no té capacitat legal per dur a terme la modificació requerida del Projecte de

tractament integrat de llengües.

La direcció del centre, complint amb el principi de jerarquia establert en totes

les actuacions de l’Administració Pública, per imperatiu legal, i en compliment del

requeriment del secretari autonòmic de la Conselleria d’Educació de 18 de juliol de

2013, ha presentat a la Comissió de Coordinació Pedagògica i al Consell Escolar, en

el termini de cinc dies, una proposta d’esmenes sobre el Projecte de Tractament

Integrat de Llengües aprovat el dia 13 de juny de 2013.

La Comissió de Coordinació Pedagògica, reunida el dia 30 de juliol de 2013, ha

debatut les propostes presentades per l’equip directiu i ha acordat de forma unànime

rebutjar les propostes presentades i no introduir cap esmena en el PTIL aprovat el 13

de juny de 2013.

Per la seva part, el Consell Escolar del centre, reunit en sessió extraordinària el

mateix 30 de juliol, ha valorat les propostes presentades per l’equip directiu i ha tingut

en consideració l’acord de la Comissió de Coordinació Pedagògica i els arguments

presentats. El consell escolar del centre ha pres la determinació de rebutjar les

propostes de modificació presentades per l’equip directiu i, en conseqüència, ha

acordat no introduir, cap modificació en el projecte de tractament integrat de llengües

del centre que va ser aprovat el 13 de juny de 2013.

Per tant, i atenent el que està establert al punt 2 de l’apartat de conclusions del

requeriment del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats, l’ IES Joan

Ramis i Ramis ha decidit no introduir cap de les propostes d’esmenes presentades per

l’equip directiu sobre el projecte de tractament integrat de llengües aprovat pel consell

escolar el dia 13 de juny de 2013.

Atentament,

Maó, 30 de juliol de 2013

Margarita Seguí Pons

Directora de l’IES Joan Ramis i Ramis

Secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats

Alfons el Magnànim, 29

07004 Palma

Anuncios